Δήμος Μάνδρας – ΕιδυλλίαςΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Εγκρίνουμε την δαπάνη και διαθετουμε πίστωση ύψους
€ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ EURO και ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ ( 14.849,31 )

Δείτε περισσότερα Δήμος Μάνδρας – ΕιδυλλίαςΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ