ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΗΣ

 
Περιγραφή: 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ (με αναφορά στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά αυτής).
 
Αντικείμενο:
-Η χρηματοδότηση Κοινωνικής Δομής (Κέντρο Κοινότητας) η οποία παρέχει ολιστική υποστήριξη στους κατοίκους του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας.
Στόχος :
-Η υποστήριξη του Δήμου στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης του «Κέντρου Κοινότητας».
 
Περιεχόμενο:
Λειτουργία «Κέντρου Κοινότητας» κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται:
-Η αποτελεσματικότητα λειτουργίας της με μετρήσιμα αποτελέσματα,
-Η συνέργειά της με την τοπική κοινωνία,
-Η κινητοποίηση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για την αλλαγή στερεοτύπων με στόχο τη ενεργό συμμετοχή κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό περισσότερων φορέων,
-Η βιωσιμότητα της δομής και μετά το πέρας της χρηματοδότησής της.
 
Αποτέλεσμα και ειδικότερος στόχος του υποέργου:
1. Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας για τρία (3) έτη
2. Δημιουργία/διατήρηση θέσεων απασχόλησης για τη λειτουργία της Δομής
3. Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων
Κοινωνικές Δομές (Ενέργειες) που θα λειτουργήσουν/ χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης,
στο Δήμο Υλοποίησης:
1. Κέντρο Κοινότητας: Δομή η οποία παρέχει ολιστική υποστήριξη στους κατοίκους του οικείου Δήμου.