Συγκροτήθηκε Διυπουργική Επιτροπή για την Ενέργεια και το Κλίμα: Συμμετέχοντες και Αρμοδιότητες

Με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Α’ 147/1.10.2019), αποφασίστηκε η σύσταση και συγκρότηση “Διυπουργικής Επιτροπής για την Ενέργεια και το Κλίμα”.

Αιτία υπήρξε, η «ανάγκη ύπαρξης ενός συμβουλευτικού οργάνου στο οποίο θα εκπροσωπούνται οι συναρμόδιοι κρατικοί, κοινωνικοί και παραγωγικοί φορείς, καθώς και οι εκπρόσωποι της αγοράς στον τομέα της ενέργειας, για την υποστήριξη του κυβερνητικού έργου και τη διατύπωση προτάσεων για τη διαμόρφωση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ)».

Σημειώνεται ότι, όπως θα δείτε κατωτέρω, δεν υπάρχει κάποια ρητή πρόβλεψη για συμμετοχή εκπροσώπου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ταυτοχρόνως, με την ίδια ΠΥΣ, δημιουργήθηκαν

– 5μελής“Γραμματεία Διακυβέρνησης”, η οποία θα έχει ως αρμοδιότητα την παρακολούθηση της πορείας εκπόνησης του ΕΣΕΚ, τον συντονισμό των τεχνικών δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την εκπόνηση του και τη γραμματειακή υποστήριξη της Διυπουργικής Επιτροπής

– 9μελής“Ομάδα Εργασίας”για την παρακολούθηση υλοποίησης των στόχων και των σχετικών μέτρων και πολιτικών που περιγράφονται στο ΕΣΕΚ.

Η Διυπουργική Επιτροπήαποτελείται από:

1) τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας αρμόδιο για θέματα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, ως Πρόεδρο, 
2) τον Γ.Γ. Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, 
3) τον Γ.Γ. Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, 
4) τον Γ.Γ. Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, 
5) τον Γ.Γ. Δημόσιων Επενδύσεων &ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, 
6) τον Γ.Γ. Έρευνας & Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, 
7) τον Γ.Γ. Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών, 
8) τον Γ.Γ. Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, 
9)τον Γ.Γ. Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής & Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, 
10) τον Γ.Γ. Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, 
11) τον Γενικό Διευθυντή Ενέργειας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας,
12)τον Πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ).

Επιπλέον, στις συνεδριάσεις της Επιτροπής δύνανται να μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της :

1) ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Δ.Μ.Η.Ε.), 
2) ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), 
3) ο Διευθύνων Σύμβουλος του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ), 
4) ο Πρόεδρος του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), 
5) ο Πρόεδρος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ), 
6) ο Διευθύνων Σύμβουλος του Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ), 
7) ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας (ΕΧΕ), 
8) ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, 
9) ο Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Γραφείου της Greenpeace, 
10) ο Γενικός Διευθυντής της WWF Ελλάς, 
11) έως 6 εξωτερικοί εμπειρογνώμονες, εκπρόσωποι φορέων ή/και υπηρεσιακά στελέχη, που ορίζονται με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας,
12) κάθε άλλο πρόσωπο που κρίνεται ότι δύναται να συνδράμει κατά περίπτωση στις συνεδριάσεις της Επιτροπής.

Όσον αφορά τις αρμοδιότητές της, η Επιτροπή θα είναι αρμόδια για:

1) τη διαμόρφωση εθνικών προτεραιοτήτων, μεθοδολογίας και κατευθύνσεων για τον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας, καθώς και για την εκπόνηση του ΕΣΕΚ, 2) τη σύνταξη, παρουσίαση και εισήγηση του τελικού σχεδίου του ΕΣΕΚ προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, 3) την παροχή συνδρομής προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας στις σχετικές συζητήσεις με τις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής και τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 4) την ανάλυση και επικαιροποίηση των προς διερεύνηση σεναρίων ανάπτυξης του ενεργειακού συστήματος της Χώρας, 5) τον σχεδιασμό και την προώθηση προτάσεων ενεργειακών πολιτικών και δράσεων, καθώς και την εισήγηση για τη λήψη διορθωτικών μέτρων σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνονται αποκλίσεις, 6) την παροχή κατευθύνσεων προς τους θεσμικούς φορείς,7) τον συντονισμό και τη διενέργεια διαβουλεύσεων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο,8)την εκπόνηση του Μακροχρόνιου Ενεργειακού Σχεδιασμού, όπως προβλέπεται και στον Κανονισμό Διακυβέρνησης 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11/12/2018.