Δήμος Μάνδρας – ΕιδυλλίαςΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

Εγκρίνουμε την δαπάνη και διαθετουμε πίστωση ύψους
ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ EURO και ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ ( 14.849,31 ) για την πληρωμή της δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με ΚΑΕ 00.8131 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 για την Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις
(ΠΟΕ) ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ Ε. ΣΤΑΘΗΣ