Με απόφαση δημάρχου , άλλαξαν οι αντιδήμαρχοι , μεταβιβαστήκαν αρμοδιότητες , οριστικέ νέος αναπληρωτής δημάρχου !

Άλλαξαν οι αντιδήμαρχοι στον δήμο και η θητεία τους λήγει  στις 31.3.2022.

Διαβάστε παρακάτω για να μάθετε περισσότερα !

 1. Ορίζει έμμισθο αντιδήμαρχο τον δημοτικό σύμβουλο Παναγιώτη Κολοβέντζο
  του Γεωργίου, προς τον οποίο μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:
  1.1. Κατά τόπο στην δημοτική ενότητα Οινόης για θέματα που αφορούν
  αποκλειστικά την ενότητα αυτή, και ειδικότερα:
  1.1.1. Η ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών.
  1.1.2. Η καταγραφή και η διαχείριση των θεμάτων καθημερινότητας.
  1.1.3. Η ευθύνη της ορθής λειτουργίας του εξοπλισμού γραφείων.
  1.1.4. Η έκδοση και η υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών
  διοικητικών εγγράφων αρμοδιότητας των διοικητικών υπηρεσιών, εκτός της
  θεώρησης του γνήσιου της υπογραφής.
  1.1.5. Η ευθύνη, ο συντονισμός και η εποπτεία της διακίνησης των υπηρεσιακών
  εγγράφων μεταξύ των υπηρεσιών, προς άλλες υπηρεσίες και προς τρίτους.
  1.1.6. Η συνεργασία με τον πρόεδρο της κοινότητας, για την επίλυση
  προβλημάτων τους.
  1.1.7 Η εποπτεία και η ευθύνη των θεμάτων αστικής και δημοτικής κατάστασης.
  1.1.8 Η χορήγηση ημερήσιας άδειας τέλεσης εκδηλώσεων.
  1.1.9 Η τέλεση πολιτικών γάμων όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Δήμαρχος.
  1.2. Καθ’ ύλην αρμοδιότητες καθαριότητας, πρασίνου, τεχνικών έργων και
  υπηρεσιών, τεχνικού προσωπικού, τεχνικού / μηχανολογικού εξοπλισμού και
  γενικής πολιτικής προστασίας:
  1.2.1. Η παρακολούθηση και ο συντονισμός της υπηρεσίας καθαριότητας του
  Δήμου, η εξασφάλιση της αποκομιδής και της μεταφοράς των απορριμμάτων
  και των αδρανών υλικών και της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων.
  1.2.2. Η παρακολούθηση και ο συντονισμός της αποκομιδής και μεταφοράς των
  ανακυκλώσιμων και η διαχείριση και ορθή λειτουργία της ανακύκλωσης.
  1.2.3. Η συντήρηση των χώρων πρασίνου, πάρκων και αλσών.

1.2.4. Η συντήρηση και η επισκευή των οχημάτων, μηχανημάτων έργου,
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και η διαχείριση καυσίμων, εργαλείων,
αναλωσίμων ειδών και ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού.
1.2.5. Η παρακολούθηση και ο συντονισμός του τεχνικού προσωπικού.
1.2.6. Η εποπτεία, η ευθύνη και ο συντονισμός των θεμάτων υγιεινής &
ασφάλειας των εργαζομένων.
1.2.7. Ο γενικός συντονισμός και η εποπτεία του Τομέα Πολιτικής Προστασίας
για το σύνολο των δημοτικών ενοτήτων.
1.2.8. Η εποπτεία της εκτέλεσης των δημοτικών τεχνικών έργων και υπηρεσιών.
1.2.9. Η παρακολούθηση της κατάστασης του οδικού δικτύου, του δικτύου
ηλεκτροφωτισμού των οδών και γενικά των υπαιθρίων χώρων του Δήμου,
καθώς και του φωτισμού για την ανάδειξη των δημοτικών κτιρίων και μνημείων
της περιοχής και η εποπτεία των εργασιών συντήρησης και βελτίωσης.
1.2.10. Η εποπτεία όλων των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και η μέριμνα
απομάκρυνσης των παρανόμων διαφημιστικών πινακίδων.
1.2.11. Η εποπτεία της υπηρεσίας ύδρευσης – αποχέτευσης.
1.2.12. Η συντήρηση των νεκροταφείων.
1.2.13. Η εποπτεία, η ευθύνη και ο συντονισμός των θεμάτων, που σχετίζονται
με την ορθή λειτουργία και τη συντήρηση των παιδικών χαρών και των
συναφών χώρων.
1.2.14. Η εποπτεία και ο συντονισμός των θεμάτων, που αφορούν εν γένει στον
αθλητισμό και στην ορθή λειτουργία των αθλητικών υποδομών και
εγκαταστάσεων
1.2.15. Η χορήγηση των αδειών χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων

 1. Ορίζει έμμισθο αντιδήμαρχο τον δημοτικό σύμβουλο Κωνσταντίνο Φράγκο
  του Ιωάννη, προς τον οποίο μεταβιβάζονται οι παρακάτω καθ’ ύλην
  αρμοδιότητες οικονομικών, πολεοδομίας και τεχνικών μελετών:
  2.1. Ο συντονισμός, η εποπτεία και η ευθύνη των θεμάτων της υπαίθριας
  διαφήμισης.
  2.2. Η παρακολούθηση της σύνταξης των τεχνικών μελετών και των τεχνικών
  περιγραφών, που αφορούν δημοτικά τεχνικά έργα, παροχή τεχνικών υπηρεσιών
  και επιστημονικών (τεχνικών) εργασιών, και της διαδικασίας ανάθεσής τους
  (διαγωνιστικών και απευθείας), μέχρι και το στάδιο της συμβασιοποίησης.
  2.3. Ο πολεοδομικός σχεδιασμός και η εφαρμογή ρυμοτομικών και
  πολεοδομικών σχεδίων και αντίστοιχων μελετών.
  2.4. Η προστασία και αναβάθμιση του τοπικού φυσικού, αρχιτεκτονικού και
  πολιτιστικού περιβάλλοντος.
  2.5. Η παρακολούθηση εκτέλεσης του τεχνικού προγράμματος.
 1. Ορίζει έμμισθο αντιδήμαρχο τον δημοτικό σύμβουλο Μιχαήλ Σακελλάρη του
  Χρήστου, προς τον οποίο μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:
  3.1. Κατά τόπο, στη δημοτικές ενότητα Ερυθρών για θέματα που αφορούν
  αποκλειστικά την ενότητα αυτή, και ειδικότερα:

3.1.1. Η ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών και ΚΕΠ.
3.1.2. Η εποπτεία και η ευθύνη των θεμάτων αστικής και δημοτικής
κατάστασης.
3.1.3. Η καταγραφή και η διαχείριση των θεμάτων καθημερινότητας.
3.1.4. Η ευθύνη ορθής λειτουργίας του εξοπλισμού γραφείων.
3.1.5. Η έκδοση και η υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών
διοικητικών εγγράφων, εκτός της θεώρησης του γνήσιου της υπογραφής.
3.1.6. Η ευθύνη, ο συντονισμός και η εποπτεία της διακίνησης των υπηρεσιακών
εγγράφων μεταξύ των υπηρεσιών, προς άλλες υπηρεσίες και προς τρίτους.
3.1.7. Η συνεργασία με τον πρόεδρο της κοινότητας για την επίλυση
προβλημάτων τους.
3.1.8. Η χορήγηση ημερήσιας άδειας τέλεσης εκδηλώσεων.
3.1.9 Η τέλεση πολιτικών γάμων όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Δήμαρχος.
3.2. Καθ’ ύλην, αρμοδιότητες αγροτικής ανάπτυξης, εγγείων βελτιώσεων,
προστασίας των δασών και ανακύκλωσης, και ειδικότερα:
3.2.1. Η εποπτεία του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Ανάπτυξης σε θέματα
αγροτικής – κτηνοτροφικής – αλιευτικής ανάπτυξης και εγγείων βελτιώσεων.
3.2.2. Η εποπτεία της άρδευσης.
3.2.3. Η συνεπικούρηση του αντιδημάρχου πολιτικής προστασίας στις δράσεις
προστασίας των δασών.
3.2.4. Η διοργάνωση δράσεων για δενδροφύτευση και αναδάσωση.
3.2.5. Η εποπτεία, ευθύνη και ο συντονισμός των θεμάτων, που σχετίζονται με
τη λειτουργία των λαϊκών αγορών.
3.2.6. Η έκδοση αδειών στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου, που αφορούν
μικροπωλητές και παραγωγούς, μόνιμης ή περιοδικής ή ημερησίας (ενόψει
εκδηλώσεων ή εμποροπανηγύρεων κλπ) διάρκειας.
3.2.7. Η διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφίας, η εποπτεία της οικείας
βάσης δεδομένων τήρησης στοιχείων στο Δήμο και η παρακολούθηση των
σχετικών δράσεων.

 1. Ορίζει έμμισθη αντιδήμαρχο την δημοτική σύμβουλο Σωτηρία Αργυρίου του
  Χρήστου, προς την οποία μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:
  4.1. Κατά τόπο στην δημοτική ενότητα Μάνδρας για θέματα που αφορούν
  αποκλειστικά την ενότητα αυτή, και ειδικότερα:
  4.1.1. Η ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών και των ΚΕΠ.
  4.1.2. Η καταγραφή και η διαχείριση των θεμάτων καθημερινότητας.
  4.1.3. Η ευθύνη της ορθής λειτουργίας του εξοπλισμού γραφείων.
  4.1.4. Η έκδοση και η υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών
  διοικητικών εγγράφων αρμοδιότητας των διοικητικών υπηρεσιών, εκτός της
  θεώρησης του γνήσιου της υπογραφής.
  4.1.5. Η ευθύνη, ο συντονισμός και η εποπτεία της διακίνησης των υπηρεσιακών
  εγγράφων μεταξύ των υπηρεσιών, προς άλλες υπηρεσίες και προς τρίτους.
  4.1.6. Η συνεργασία με τον πρόεδρο της κοινότητας, για την επίλυση
  προβλημάτων τους.

4.1.7Η εποπτεία και η ευθύνη των θεμάτων αστικής και δημοτικής κατάστασης.
4.1.8 Η χορήγηση ημερήσιας άδειας τέλεσης εκδηλώσεων.
4.1.9 Η τέλεση πολιτικών γάμων όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Δήμαρχος.
4.2. Καθ’ ύλη αρμοδιότητες, διοικητικών υπηρεσιών, προϋπολογισμού,
δημοσίων συμβάσεων και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, και ειδικότερα:
4.2.1. Η υπογραφή του συνόλου των αποφάσεων, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών
και λοιπών εγγράφων της διεύθυνσης οικονομικών υπηρεσιών, εξαιρουμένων
των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης (Α.Α.Υ.), αποφάσεων απ’ ευθείας
αναθέσεων, δημοσίων και ιδιωτικών συμβάσεων και όσων έχουν ανατεθεί στον
γενικό γραμματέα, εκτός εάν, λόγω κωλύματος του Δημάρχου, εκδοθεί ειδική
απόφαση.
4.2.2. Η παρακολούθηση της πορείας και η εποπτεία των δημοσίων συμβάσεων
(έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών).
4.2.3. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού και των
διαδικασιών Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού.
4.2.4. Η παρακολούθηση και εποπτεία του Τμήματος Λογιστηρίου.
4.2.5. Η εποπτεία των λειτουργιών του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού
Οργάνωσης και Πληροφορικής.
4.2.6. Η παρακολούθηση και εποπτεία της τήρησης των διαδικασιών
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και
προστασίας προσωπικών δεδομένων.
4.2.7. Η εποπτεία των λειτουργιών του Αυτοτελούς Γραφείου Διαφάνειας και
Διοικητικής Βοήθειας.

 1. Ορίζει άμισθο αντιδήμαρχο τον δημοτικό σύμβουλο Δημήτριο Δουδέση του
  Ηρακλέους, προς τον οποίο μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:
  5.1. Κατά τόπο στην δημοτική ενότητα Βιλίων για θέματα που αφορούν
  αποκλειστικά την ενότητα αυτή, και ειδικότερα:
  5.1.1. Η ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών και ΚΕΠ,
  5.1.2. Η καταγραφή και η διαχείριση των θεμάτων καθημερινότητας.
  5.1.3. Η ευθύνη της ορθής λειτουργίας του εξοπλισμού γραφείων.
  5.1.4. Η έκδοση και η υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών
  διοικητικών εγγράφων αρμοδιότητας των διοικητικών υπηρεσιών, εκτός της
  θεώρησης του γνήσιου της υπογραφής.
  5.1.5. Η ευθύνη, ο συντονισμός και η εποπτεία της διακίνησης των υπηρεσιακών
  εγγράφων μεταξύ των υπηρεσιών, προς άλλες υπηρεσίες και προς τρίτους.
  5.1.6. Η συνεργασία με τον πρόεδρο της κοινότητας, για την επίλυση
  προβλημάτων τους.
  5.1.7 Η εποπτεία και η ευθύνη των θεμάτων αστικής και δημοτικής κατάστασης.
  5.1.8. Η χορήγηση ημερήσιας άδειας τέλεσης εκδηλώσεων.
  5.1.9 Η τέλεση πολιτικών γάμων όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Δήμαρχος.
  5.2. Καθ’ ύλη αρμοδιότητες οικονομικών και ειδικότερα:

5.2.1. Η παρακολούθηση και εποπτεία του Τμήματος Εσόδων και Ταμείου.
5.2.2. Η υπογραφή των αδειών, που εκδίδονται από την Οικονομική Υπηρεσία
και συγκεκριμένα:
α) των αδειών χρήσης κοινοχρήστων χώρων,
β) των αδειών απλής χρήσης αιγιαλού,
5.2.3. Η εποπτεία του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Ανάπτυξης σε θέματα
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Β. Οι ανωτέρω αντιδήμαρχοι, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, δεν επιτρέπει
να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Γ. Η θητεία των αντιδημάρχων λήγει στις 31-3-2022. Η ανάκληση αντιδημάρχου
από τα καθήκοντά του πριν τη λήξη της θητείας του, είναι επιτρεπτή μετά την
παρέλευση έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση
του δημάρχου.
Δ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αντιδημάρχου, τις αρμοδιότητές του
ασκεί ο δήμαρχος ή, κατά περίπτωση, ορισθείς δημοτικός σύμβουλος με οικεία
απόφαση δημάρχου. Ο Δήμαρχος προβαίνει σε διευκρινίσεις, σε ενδεχόμενη
ασάφεια ως προς τη διατύπωση των παραπάνω αρμοδιοτήτων των
αντιδημάρχων.
Ε. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ασκεί ο
αντιδήμαρχος Παναγιώτης Κολοβέντζος, που αναπληρώνει τον Δήμαρχο. Εάν
απουσιάζουν αμφότεροι, ο Δήμαρχος, με απόφασή του, ορίζει προσωρινά έτερο
αντιδήμαρχο για αναπλήρωσή του.

ΣΤ. α) Ο αντιδήμαρχος Παναγιώτης Κολοβέντζος ορίζεται πρόεδρος της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και μέλη της οι αντιδήμαρχοι Κωνσταντίνος
Φράγκος και Σωτηρία Αργυρίου,
β) Ο αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Φράγκος ορίζεται Πρόεδρος της Οικονομικής
Επιτροπής και μέλη της οι αντιδήμαρχοι Σωτηρία Αργυρίου και Μιχαήλ
Σακελλάρης.