Ορισμός Αντιδημάρχων για το χρονικό διάστημα από 1-9-2019 μέχρι και 30-9-2020 – Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων – Ορισμός Αναπληρωτή Δημάρχου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ασκεί η
αντιδήμαρχος Ευαγγελία Κουτσοδήμα, που αναπληρώνει τον Δήμαρχο. Εάν
απουσιάζουν αμφότεροι, ο Δήμαρχος, με απόφασή του, ορίζει προσωρινά έτερο
αντιδήμαρχο για αναπλήρωσή του.

Ορίζει έμμισθο αντιδήμαρχο τον δημοτικό σύμβουλο Παναγιώτη Κολοβέντζο
του Γεωργίου, προς τον οποίο μεταβιβάζονται οι παρακάτω καθ’ ύλην
αρμοδιότητες καθαριότητας, πρασίνου, τεχνικών έργων και υπηρεσιών,
τεχνικού προσωπικού, τεχνικού / μηχανολογικού εξοπλισμού και γενικής
πολιτικής προστασίας 

Ορίζει έμμισθο αντιδήμαρχο τον δημοτικό σύμβουλο Κωνσταντίνο Φράγκο
του Ιωάννη, προς τον οποίο μεταβιβάζονται οι παρακάτω καθ’ ύλην
αρμοδιότητες οικονομικών, πολεοδομίας, τεχνικών μελετών και διοικητικού
προσωπικού

Ορίζει έμμισθο αντιδήμαρχο τον δημοτικό σύμβουλο Μιχαήλ Σακελλάρη του
Χρήστου, προς τον οποίο μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:
Κατά τόπο, στις δημοτικές ενότητες Ερυθρών και Βιλίων για θέματα που
αφορούν αποκλειστικά τις ενότητες αυτές

Ορίζει έμμισθη αντιδήμαρχο την δημοτική σύμβουλο Ευαγγελία Κουτσοδήμα
του Δημητρίου, προς την οποία μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:
Κατά τόπο στις δημοτικές ενότητες Μάνδρας και Οινόης για θέματα που
αφορούν αποκλειστικά τις ενότητες αυτές